Haralds äng

Adress: Himmelstorp Visa karta

Adress: Himmelstorp

I skogskanten nedanför Himmelstorp ligger en gammal hårdvallsäng som enligt uppgift sköttes av John Svensson fram till mitten av 1930-talet. Efter många års uppehåll i slåttern började så Harald Johansson i Håle att restaurera ett litet område som fortfarande hyste intressanta ängs- och hagmarksväxter. Restaureringen påbörjades mot slutet av 1980-talet och idag hävdas cirka 0,2 ha med slåtter och efterbete.

Fältskiktet består främst av friskängsvegetation av örtrik typ med arter som darrgräs, jungfru Marie nycklar, sankt Pers nycklar, grön-vit nattviol, jungfrulin, ängsviol, rödklint, svinrot, ängsvädd och smörbollar. Resten av den gamla ängen är bevuxen med framför allt al och ask samt lite bok, ek och rönn. I buskskiktet växer en del hassel och hägg. Bland de lundväxter som påträffas kan nämnas skärmstarr, blåsippa, smånunneört, lundvårlök, lungört och kransrams.

Branterna nedanför Himmelstorp har en rik fågelfauna med flera skyddsvärda arter och bland trogna häckare kan nämnas större hackspett, spillkråka, stenknäck, domherre, entita, kattuggla, ormvråk, nötväcka, trädkrypare, stjärtmes och skogsduva. Tämligen ofta häckar också gröngöling och forsärla.

Show more