Bronsåldern

Under bronsåldern var livet kanske lite lättare på Bjärehalvön. Här levde man i byar runt om på halvön. Spåren finns fortfarande kvar efter deras liv, i skogen finns gömda odlingsterasser kvar. Hällristningar och gravhögar gör oss också påminda av de människor som levde här för väldigt länge sedan .. 

Hov

Hovs kyrka har ett sällsynt vackert läge med hela nordvästra Bjäre för sina fötter. Här har varit helig mark sedan urminnes tider. I Hov har också Bjäre härads viktigaste marknadsplats legat. 
I direkt anslutning till den nuvarande kyrkogården ligger ett förhistoriskt gravfält med tre stora bronsåldershögar och en grupp gravar från järnåldern. 

Under den nuvarande kyrkan finns även resterna av en medeltida kyrka.

Tofta högar

Tofta högar kallas också Gudahovet och påminner i mycket om platsen vid Hovs kyrka. Läget är mycket vackert med vid utsikt. På en märklig långsträckt plattform har en rad stora bronsåldershögar anlagts. I den västligaste, som grävdes ut på 1970-talet, fann man en skeppssättning från yngre bronsålder. I gravfältets nedre del ligger en grupp lägre högar och stensättningar från järnåldern. Flera stora anläggningar begränsade av vallar har tolkats som resterna av kulthus eller inhägnader för rituellt bruk. En sten med en mängd skålgropar ligger i områdets södra del.

 

Gröthögarna

Flera stigar leder genom de enbevuxna strandmalarna till Gröthögarna, eller Gråthögarna som de också kallas, åtta stora gravrösen från bronsåldern. Namnet kommer av det ålderdomliga ordet gryt i betydelsen stensamling, men bygdens gamla menar att rösena fått sitt namn av de många kvinnor som stått häruppe och spanat efter män, som inte återvänt från havet. Från sjösidan är rösena en imponerande syn och ett landmärke för sjöfarare sedan mer än 3000 år.

Dagshög

Dagshög är Skånes största gravhög, den är 5 meter hög och 42 meter i diameter. Genom sin storlek och resning dominerar Dagsög den omgivande flacka kustheden. Området är ett mycket gammalt kulturlandskap och fristad för många sällsynta växter. Enligt en gammal legend ska en skånsk kung som fallit i strid mot halläningar och blekingar ligga begravd här. Högen är förmodligen rest åt en betydelsefull person, vilket kan vara både en man eller en kvinna eftersom kvinnan hade en mycket framträdande roll på bronsåldern.

Slättarödsskeppet

När vägen breddades 1960 undersöktes denna grav, en 11,5 meter lång och 4 meter  bred skeppssättning.  I mitten under stenfyllnngen , fanns ett brandlager med brända ben av en människa, hund, häst och får eller get. Här fanns också några hjärtformade pilspetsar av flinta.

Flatakull

Mängden skålgropar i Bjäres marker är bland de största i Norden. På gården Flatakull finns en av de mest spännande platserna. Vid en inventering här 1998 hittades 331 skålgropar spridda över att antal hällar.  Många av dessa är osedvanligt stora, och under inventeringen mättes rent av Nordens hittills största och djupaste skålgropar upp.  Troligen har groparna huggits ut under bronsåldern, och det ligger nära till hands att tänka sig platsen som en central scen för den tidens åkallen av högre makter. 

Bjäragården

Den 1.5 km långa vandringsslingan vid Bjäragården är en resa tillbaka i tiden. Den gamla "Fägatan" leder till "Rishögen", en mäktig bronsålders hög  med en fantastisk vy mot Kullen och Halland Väderö. Efter en promenad till skålgrops stenarna nedanför "Rishögen" finner du stigen som leder dig tillbaka till parkeringen. Precis innan du når fram till parkeringen passerar du Elna Mårtens hög. Här bor trollen sägs det ...

Drottninghall

Här har en gång legat en viktig kultplats. Troligen var det under bronsåldern som man högg in sina gåtfulla märken i berget: hundratals, gropar s k skålgropar eller älvkvarnar, avlånga fördjupningar, rännor och här och var fotsulor. Skålgropar är den vanligaste typen av hällristningar. Dessa små uthuggna runda gropar kan ha haft betydelse i samband med kulten, kanske för att främja fruktbarheten.  Många är berättelserna och teorierna över dessa märkliga fotspår och gropar.