Mentorsprogrammet "Min Väg" i Båstads Kommun

min väg, mentorsprogram

 

Mentorsprogrammet ”Min väg” i Båstads Kommun

 Syfte

Sverige är ett land som är ”duktig” på att ta emot personer som kommer från andra länder för att exempelvis söka skydd mot förföljelse eller krig. Sverige är däremot inte lika ”duktig” på att tillvara ta kompetens och erfarenheter som de nyanlända bär med sig till Sverige.

I Båstads Kommun finns många nya invånare som arbetar hårt för att lära sig svenskan och besitter ett starkt driv att få börja ett nytt liv i Sverige, som har stor kunskap inom olika fält och erfarenhet från olika branscher. De vill arbeta, men de sak-nar nätverk och referenser från Sverige.

Mentorsprogrammet ”Min väg” syftar till att matcha ihop en driven entreprenör, som lyckats inom sitt segment i Sverige, med en driven nyanländ adept som vill utvecklas och på sikt öppna en egen verksamhet. Mentor och adept träffas en gång i månaden (max två timmar) för att samtala och inspirera. Mentor kommer att utgöra en viktig referensperson för adepten för dess framtida möjligheter att öppna något eget. Mentor utgör en förebild och bollplank till adepten. Förhoppningen är att både mentor och adept både kan växa som individer utifrån nya perspektiv och ge varandra ny kunskap om olika frågor som rör företagande, svensk arbetsmarknad, branschkunskaper etc. Utöver de individuella träffarna arrangeras tre gemensamma träffar där varje träff erbjuder en föreläsning på olika centrala teman kring företagande och arbetsliv. Syftet med föreläsningarna är att adepterna under sitt mentors år ges olika generella kunskaper som ska korta eller underlätta deras väg in på arbetsmarknaden. Mentorsprogrammet pågår under två terminer men är nio månader långt. Programmet avslutas gemensamt och högtidligt med certifiering.

 

Kriterier för att bli mentor:

Någon som lyckats att starta och driva ett företag och som vill investera en del av sin tid i detta projekt. Personen ska ha en vilja och ambition att dela med sig av sina lärdomar – både positiva och negativa sådana.

 

Matchning:

En jury beslutar vilka mentorer och adepter som blir aktuella för programmet. Mentorer kommer initialt att eftersökas på individnivå utefter kriterierna, kontaktnät och referenser. Adepterna kommer att söka till programmet via ett ansökningsformulär. Adepternas profil och önskemål kommer att vara vägledande i matchningen med mentor. Per-sonlighet, erfarenhet och profession är de tre parametrar som utgör referensramarna.

Årets mentorsprogram kommer att gå av stapeln mellan den 9 januari 2017 – 11 september 2017.

För frågor eller anmälan av intresse kontakta handläggare på arbetsmarknadsenheten på Båstads kommun:  [email protected]