Naturreservat På Bjärehalvön

På Bjärehalvön finns tolv naturreservat att besöka.
Det finns ett genuint intresse i bygden för just naturen.

Naturreservat förvaltas och bildas av Länsstyrelsen för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Vill du veta mer om naturreservat, hittar du det här. För karta över naturreservaten klicka här .

Axeltorps skogar
Strövområdet består av såväl bokskog som av alsumpskogar och bäckar. På flera sträckor forsar bäckarna fram och i den branta sluttningen ner mot Sinarpsdalen ses storslagna bäckraviner med branta bergväggar och ett mindre vattenfall. 

Bjärekustens naturreservat, inklusive Hovs Hallar
I detta reservat finner du klapperstensstränder och enefälader, utsiktspunkter som Knösen och Skånes största gravhög, Dagshög. Betesdjur har gått här i 5000 år och spåren efter forntida invånare är många. Vill du addera till lite lyx i detta reservat så erbjuder Torekov Hotell och Hotel & Restaurang Hovs Hallar fantastiska boenden mitt i reservatet där du enkelt kan kombinera din vistelse med god mat och dryck.

Englands dal
Alldeles ovanför Norrvikens Trädgårdar ligger detta område i kuperad terräng. Tvärs igenom urberget går en brant sidoravin med en liten bäck i botten. Upp emot 30 meter höga bergväggar i sprickdalen. Skåneleden passerar genom området.

Grevie Åsar
Kallas också Grevie Backar. Många fornlämningar främst daterade från järnålder. Vegetationen uppe på åsarna har utvecklats genom betning under mycket lång tid utan gödsling. Här finner du gråfibbla, backtimjan, backsippa och tjärblomster.

Hallands Väderö
En turbåt från Torekov trafikerar Hallands Väderö under sommarhalvåret. Ön är ett populärt turistmål och har fina badstränder. På den sydöstra sidan finns ett stort fågelreservat i vilket även Vinga skär och en del små klippöar ingår. Där häckar främst havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås men också diverse tärnor och grisslor.

Korup med Älemossen och Lya ljunghed
På Hallandsåsens höjdplatå, 180 meter över havet, ligger rester av det ålderdomliga natur- och kulturlandskap som en gång täckte större delen av åsen. En vandring genom reservatet visar upp den vackra naturen med fäladsmarker, ljunghedar och en av sydvästra Sveriges få högmossar.

Lyadalen
I lövskogsklädda branter norr om Varegården, ner mot Sinarpsdalen ligger Lyadalen som en tvärgående sprickdal.

Stora Hults fälad/strand
Landskapet på Bjärehalvön är starkt kulturpräglat och de kustnära markerna har troligen betats under tusentals år. Fäladen är en rest av en sådan betesmark som tillhört byn Stora Hult. Marken i reservatet är sandig och vegetationen består till större delen av en torr till frisk gräsmark.

Södra Bjärekusten
Naturreservatet Södra Bjärekusten sträcker sig från Torekov till Stora Hult och ligger i en av Sveriges äldsta kulturbygder på gammal utmark.

Du kan läsa mer om de olika naturreservaten här.